27 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld

De Vice-eersteminister enminister van Financiën,

Gelet op de wet van 23 december 2021 houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, artikel 8, § 5;

Gelet op de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en de opheffing van het Rentenfonds, gewijzigd bij de wet van 5 december 2017, de wet van 2 mei 2019, en de wet van 27 juni 2021;

Overwegende dat het van belang is bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld te machtigen om technisch gezien uitgiften te verwezenlijken, alsook om financiële beheersverrichtingen af te sluiten, en om hiervan op rechtsgeldige wijze de goede administratieve en juridische afhandeling te verzekeren,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit worden de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld, ingedeeld in de volgende categorieën:

 1. Categorie A samengesteld uit:

  1. De heer Alexandre De Geest, voorzitter van het Strategisch Comité;

  2. De heer Jean Deboutte, directeur;

  3. De heer Marius Post, directeur;

 2. Categorie B samengesteld uit:

  1. De heer Jonas Vervoort, adjunct-directeur;

  2. De heer Marc Comans, new product manager;

  3. De heer Aziz Akahloun, trader;

  4. De heer Joannes Gilis, trader;

 3. Categorie C samengesteld uit:

  1. De heer Dominique Dalle, adjunct-directeur;

  2. De heer Steve Moens, adjunct van de adjunct-directeur;

 4. Categorie D samengesteld uit:

  1. Mevrouw Sara Doru, expert Back-office;

  2. De heer Jasper Scheirlinckx, expert Back-Office;

  3. De heer Jos Wauters, expert Back-office;

  4. De heer Ghislain Yans, expert Back-office.

  Art. 2. In het kader van de bevoegdheden toegekend aan de Koning en aan de minister van Financiën door artikel 8, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid van de wet van 23 december 2021 houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, worden de bevoegdheden inzake de uitgifte van openbare leningen binnen de grenzen bepaald door dit artikel, in 2022 gedelegeerd aan de hieronder aangeduide personen:

 5. voor de toepassing van artikel 13 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties alsook van artikel 25, § 1, a), b) en d), en § 2, van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties: de personen aangeduid onder categorie A.

  Worden als enigen gemachtigd om de uitvoeringsdocumenten te ondertekenen, vereist voor de toepassing van voornoemde besluiten: de personen aangeduid onder categorie C.

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT