27 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2022, van de uitgifte van de leningen genaamd 'Lineaire obligaties', van de leningen genaamd 'Staatsbons', alsook van 'Euro Medium Term Notes'

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2021 houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, artikel 8, § 1, eerste lid, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 2000, 19 maart 2002, 26 maart 2004, 18 juli 2008, 31 oktober 2008, 21 juni 2011 en het koninklijk besluit van 25 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 februari 2003, 31 juli 2004, 23 mei 2007, 23 februari 2012, 29 maart 2012, 17 februari 2013, 28 april 2015 en 7 april 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 18 december 2012 en 25 december 2016;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De Minister van Financiën wordt gemachtigd om in 2022 over te gaan tot uitgifte van:

  1. lineaire obligaties waarvan het algemeen uitgiftekader bepaald wordt bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties;

  2. Staatsbons waarvan het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT