27 AUGUSTUS 2021. - Gemeente Kortrijk. - Vernietigingsbesluiten

1) Bij besluit van 27.08.2021 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen wordt het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Kortrijk dd. 5 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de wijziging van artikel 45, 4de en 5e zin en van artikel 46, 5de en 6e zin van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn vernietigd.

Tegen dit besluit kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be/), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend. Indien de beslissing niet betekend diende te worden, gaat de termijn in met de dag waarop de verzoeker er kennis van heeft gehad.

2) Bij besluit van 27.08.2021 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen wordt het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT