26 OKTOBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra

De minister van Jeugd,

Gelet op het decreet van 20 juli 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van jeugdhuizen, ontmoetings- en verblijfscentra en jongereninformatiecentra en hun federaties, artikel 23;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra;

Overwegende de verzoeken van de Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone van 14 september 2021, van de Auberges de jeunesse asbl van 17 september 2021, en van de administratie om over te gaan tot de vervanging van hun vertegenwoordigers;

Overwegende dat het derhalve dienstig is over te gaan tot de aanwijzing van de leden;

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 2°, van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra worden de volgende wijzigingen aangebracht:

de woorden "de heer BRAYE Charles" worden vervangen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT