26 JANUARI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep en een recreatieve activiteit uitoefenen, en die een autorijschool uitbaten in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

 
GRATIS UITTREKSEL

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, de artikelen 28 en 30;

Gelet op artikel 2, § 3, 5°, van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 januari 2021;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 18 januari 2021;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 25 januari 2021;

Gelet op de spoedeisendheid, gemotiveerd door het feit dat de COVID-19-gezondheidscrisis aanzienlijke economische gevolgen heeft voor veel ondernemingen;

Dat het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals van toepassing op 7 januari 2021, onder meer de sluiting van de recreatieve sector, de contactberoepen en de autorijscholen oplegt;

Dat deze context de omzet van deze inrichtingen sterk vermindert; dat deze vaste kosten moeten blijven dragen en vaak hebben moeten investeren om aan de gezondheidsvoorschriften te voldoen; dat als gevolg daarvan een aanzienlijk deel van deze inrichtingen momenteel in een zeer slechte financiële positie verkeert en, voor sommige, zelfs op de rand van het failliet; dat deze inrichtingen veel personeel in dienst hebben; dat de ineenstorting van deze economische sectoren negatieve gevolgen zou hebben voor andere verwante sectoren, zoals die van hun leveranciers;

Dat het om deze verschillende redenen gepast is om deze inrichtingen onverwijld opnieuw financieel te steunen en hun zo snel mogelijk steun uit te keren; dat de urgentie gerechtvaardigd is;

Gelet op advies 68.710/1 van de Raad van State, gegeven op 25 januari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister van Economie,

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. minister: de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie;

  2. ministerieel besluit van 28 oktober 2020: het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

  3. de minimisverordening: de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de commissie van 18...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT