26 FEBRUARI 2024. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de financiering van de activiteiten van de vzw IVB in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens

RechtsgrondenDit besluit is gebaseerd op:- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 8° ;- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, artikel 69, vierde lid.DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:Artikel 1. Met toepassing van artikel 69, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT