25 JANUARI 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij bindende kracht wordt verleend aan de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde vrije confessionele psycho-medische centra van 25 oktober 2023 betreffende de verkiezingsprocedure voor de oprichting van plaatselijke overlegorganen in de psycho-medische sociale centra

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 31 januari 2002 tot vaststelling van het statuut van het gesubsidieerd technisch personeel in de gesubsidieerde vrije psycho-medische centra, inzonderheid op de artikelen 112 en 117;

Overwegende het verzoek van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde vrije confessionele psycho-medische centra om haar beslissing van 25 oktober 2023 bindend te verklaren;

Op de voordracht van de minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De beslissing van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde vrije confessionele psycho-medische centra van 25 oktober 2023 betreffende de verkiezingsprocedure voor de oprichting van plaatselijke overlegorganen in de psycho-medische sociale centra, hierbij gevoegd, wordt bindend verklaard.

Art. 2. De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2024 en heft het besluit van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT