25 JANUARI 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs met betrekking tot de Netoverschrijdend Kamer van Beroep bevoegd voor beslissingen om leerlingen in de gemeenschappelijke kern te behouden en beslissingen om het basisstudiegetuigschrift niet toe te kennen

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs, artikel 2.3.2-11 en artikel 2.3.4-3, § 2, zoals respectief gewijzigd en ingevoegd bij het decreet van 20 juli 2023 betreffende de digitalisering en operationalisering van de procedures voor uitzonderlijk behoud die van toepassing zijn tijdens de gemeenschappelijke kern van een leerling;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2007 betreffende de organisatie en de werking van de Kamer van Beroep tegen beslissingen tot weigering van het basisstudiegetuigschrift;

Gelet op de "Gendertest" van 26 mei 2023 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, lid 2, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 13 juli 2023;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 20 juli 2023;

Gelet op de raadpleging van 14 september 2023 met de organisaties die ouders en ouderverenigingen vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 1.6.6-3 van het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs, en de invoering van de gemeenschappelijke kern;

Gelet op het syndicaal onderhandelingsprotocol van 11 en 20 september 2023 binnen het Onderhandelingscomité Sector IX, het Provinciaal en Plaatselijk Comité voor de Openbare Diensten - Afdeling II en het Onderhandelingscomité voor het Statuut van het Gesubsidieerd Vrij Onderwijspersoneel overeenkomstig de procedure van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 houdende organisatie van de betrekkingen tussen de openbare besturen en de syndicale organisaties van de werknemers die onder deze besturen ressorteren, gesloten op 28 september 2023;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 12 september 2023 met het onderhandelingscomité tussen de Regering en "Wallonie Bruxelles Enseignement" en de federaties van inrichtende machten bedoeld in artikel 1.6.5-6 en volgende van het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs, afgesloten op 29 september 2023;

Gelet op advies 74.655/2 van de Raad van State, gegeven op 27 november 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Op de voordracht van de minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT