25 JANUARI 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van voorstel tot vaste benoeming in de bevorderingsambten van inspecteur overeenkomstig artikel 56, § 2, eerste tot vierde lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst

De Regering van de Franse Gemeenschap,Gelet op het decreet van 10 januari 2019 betreffende de algemene inspectiedienst, artikel 56, § 2, eerste tot vierde lid;Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;Na beraadslaging,Besluit : Artikel 1. Het model van voorstel tot vaste benoeming in het bevorderingsambt van inspecteur wordt opgenomen in bijlage bij dit besluit.Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT