25 JANUARI 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 25 oktober 2023 van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs betreffende de verkiezingsprocedure voor het instellen of vernieuwen van de plaatselijke overleginstanties in het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, verbindend wordt verklaard

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op de artikelen 95 en 97;

Overwegende de aanvraag van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs om haar beslissing van 25 oktober 2023 verbindend te verklaren;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bijgevoegde beslissing van 25 oktober 2023 van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs betreffende de verkiezingsprocedure voor het instellen of vernieuwen van de plaatselijke overleginstanties in het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, wordt verbindend verklaard.

Art. 2. De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2024 en heft het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019 waarbij de beslissing van 8 oktober 2019 van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT