25 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit tot uitvoering, voor het jaar 2024, van artikel 21, § 3, eerste lid, en § 4, van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.Gelet op de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, artikel 21, § 3 en § 4, vervangen bij de wet van 30 maart 2018; Gelet op het advies van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen van de Federale Pensioendienst, gegeven op 26 oktober 2023; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 januari 2024; Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 13 februari 2024; Overwegende dat overeenkomstig artikel 21, § 2, van de voornoemde wet van 24 oktober 2011 de besturen die aangesloten zijn bij het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen ertoe gehouden zijn om de responsabiliseringsbijdrage te betalen onder de vorm van maandelijkse termijnen; Overwegende dat de in 2023 betaalde aanvullende maandelijkse termijnen die betrekking hadden op de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2023 reeds 100% bedroegen van de geraamde opbrengst van deze laatste bijdrage zodat in 2024 nog uitsluitend aanvullende maandelijkse termijnen moeten worden betaald die betrekking hebben op de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2024 zelf; Overwegende dat, opdat de lopende pensioenen ten laste van het Gesolidariseerde pensioenfonds in het jaar 2024 zouden kunnen worden uitbetaald zonder thesaurieproblemen, het vereist is dat overeenkomstig artikel 21, § 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT