25 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 53, § 2;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Uit hun functie als lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen wordt eervol ontslag verleend aan:

 1. Stephan NEETENS als vertegenwoordiger van de werkgevers;

 2. Marc HIGNY als vertegenwoordiger van de pensioeninstellingen;

 3. Paul VAN EESBEECK als expert.

  Art. 2. Worden benoemd tot leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor een termijn van zes jaar:

 4. Arielle DELTOMBE als vertegenwoordiger van de werkgevers;

 5. Chadia BLOUZ als vertegenwoordigen van de pensioeninstellingen;

 6. Johan CRIEL, Catherine MICHIELS, Gilles WAUTERS als vertegenwoordigers van de gepensioneerden.

 7. Paul ROELS als expert.

  Art. 3. De mandaten van volgende leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen worden verlengd voor een termijn van zes jaar:

 8. Anne LEONARD als vertegenwoordiger van de werknemers;

 9. Marie-Noëlle VANDERHOVEN als vertegenwoordiger van de werkgevers;

 10. Bart VANDERMEIREN als vertegenwoordiger van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT