25 DECEMBER 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingautoriteit

Art. 2. In artikel 4 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt:

  "De Gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de Verordening 2016/679 en de wetten die bepalingen bevatten inzake de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens teneinde de grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens te beschermen en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Unie te vergemakkelijken.";

 2. in de eerste paragraaf worden tussen het eerste en het tweede lid twee leden ingevoegd, luidende:

  "In toepassing van deze wet wordt rekening gehouden met een leidend beginsel van de Verordening 2016/679 dat bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens ten dienste moet staan van de mens en dat het recht op bescherming van persoonsgegevens, dat geen absolute gelding heeft, moet worden beschouwd in relatie tot de functie ervan in de samenleving en overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel tegen andere grondrechten moet worden afgewogen.

  De Gegevensbeschermingsautoriteit verricht de taken vermeld in artikel 57 van de Verordening 2016/679. Daartoe beschikt zij over de onderzoeksbevoegdheden, de bevoegdheden tot het nemen van corrigerende maatregels en de autorisatie- en adviesbevoegdheden vermeld in artikel 58 van de Verordening 2016/679. De Gegevens-beschermingsautoriteit dient eveneens bij te dragen tot een consequente toepassing van de Verordening 2016/679.";

 3. in de tweede paragraaf wordt het tweede lid vervangen als volgt:

  "Wanneer geen enkele toezichthoudende autoriteit is aangeduid, is de Gegevensbeschermingsautoriteit de bevoegde toezichthoudende autoriteit.".

  Art. 3. In artikel 5, tweede lid, van dezelfde wet wordt het woord "interne" ingevoegd tussen de woorden "De leden van haar" en de woorden "organen en haar personeelsleden".

  Art. 4. In artikel 6 van dezelfde wet worden de woorden "op de naleving van Verordening 2016/679 alsook" ingevoerd tussen de woorden "De Gegevens-beschermingsautoriteit is bevoegd inbreuken" en de woorden "op de grondbeginselen".

  Art. 5. In artikel 7 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 4. in het eerste lid worden de woorden "is samengesteld uit zes organen" vervangen door de woorden "is minstens samengesteld uit de volgende interne organen";

 5. in het eerste lid, 4°, worden het woord "kenniscentrum" vervangen door de woorden "autorisatie- en adviesdienst";

 6. het tweede lid wordt vervangen als volgt:

  "Elk intern orgaan van de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in het eerste lid, 2° tot 6° staat onder leiding van een ander lid van het directiecomité.";

 7. het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

  "De Gegevensbeschermingsautoriteit kan, in toepassing van de artikelen 9, § 1, eerste lid, 3° en 11, § 1, 1° en 2°, beslissen om bijkomende interne organen op te richten bovenop de organen vermeld in het eerste lid. De leiding van een bijkomend intern orgaan wordt door het directiecomité toegekend aan een lid van het directiecomité uitgezonderd aan de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit.".

  Art. 6. Artikel 8 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

  " § 1. De Gegevensbeschermingsautoriteit wordt geleid door een directiecomité bestaande uit vijf leden waarvan één de taak waarneemt als voorzitter.

  De voorzittersfunctie van de Gegevensbeschermingsautoriteit is beperkt tot de duur van een enkel mandaat en kan niet worden verlengd.

  De functie wordt alternerend waargenomen door een persoon behorend tot de Franse taalrol en door een persoon behorend tot de Nederlandse taalrol.

  De leden van het directiecomité oefenen hun ambt voltijds uit.

  § 2. De leden van het directiecomité leggen de volgende eed af in handen van de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers: "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk".

  Art. 7. In hoofdstuk 2 van dezelfde wet wordt afdeling 1 verplaatst en opgenomen na artikel 7 en wordt het opschrift ervan aangevuld met de woorden:

  ", de voorzitter en de deskundigen".

  Art. 8. Artikel 9 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

  "Art. 9. § 1. Het directiecomité oefent minstens volgende taken uit:

 8. het keurt de jaarrekeningen goed en beslist over de jaarlijkse begroting, het jaarverslag, het strategisch plan en het beheersplan, daaronder begrepen de jaarlijkse prioriteiten van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

 9. het bepaalt de evaluatie-indicatoren betreffende de uitvoering van het jaarverslag, het strategisch plan en het beheersplan en de manier waarop de opvolging wordt verzekerd;

 10. het beslist over de interne organisatie en de samenstelling van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met inbegrip van de interne mobiliteit van het personeel tussen de interne organen. Hij zorgt ervoor dat de interne deskundigheid van elke dienst in overeenstemming is met de behoeften van die dienst. Indien de behoeften van de dienst daartoe aanleiding geven, kan het directiecomité ook besluiten bepaalde personeelsleden van een dienst tijdelijk aan een andere dienst toe te wijzen;

 11. het beslist over het model van het legitimatiebewijs van de personeelsleden van de inspectiedienst;

 12. het staat in voor de invulling van het personeelskader overeenkomstig artikel 46, § 1, en baseert zich daarvoor op een jaarlijkse werklastmeting;

 13. het beslist over de aanduiding en de wraking van de deskundigen vermeld in artikel 18/1;

 14. het beslist over de strategische aankoopdossiers vanaf een bedrag dat nader te bepalen is door het directiecomité in het reglement van interne orde;

 15. het beslist over de algemene richtsnoeren voor de uitvoering van elk van de aan de Gegevensbeschermingsautoriteit toevertrouwde taken;

 16. het stelt de richtsnoeren vast voor de werking van elk van de diensten van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

 17. het stelt de richtsnoeren vast om de samenhang in de behandeling van de door de Gegevensbeschermingsautoriteit beheerde dossiers te verzekeren;

 18. het zorgt voor een goede samenwerking tussen de diensten zodat elk zijn opdracht doeltreffend kan uitvoeren binnen een gemeenschappelijke visie;

 19. het voert de taken uit die niet aan de verschillende diensten zijn toevertrouwd in een residuaire rol, of bepaalt aan welk intern orgaan deze taken moeten toekomen;

 20. het kan een dossier dat wordt behandeld in een intern orgaan bedoeld in artikel 7, eerste lid, 2° tot 6°, of, in voorkomend geval, in een intern orgaan bedoeld in artikel 7, derde lid, collegiaal bespreken, volgens de nadere regels die zijn vastgesteld in het reglement van interne orde.

  Het directiecomité legt het ontwerp van strategisch plan gedurende minimaal twee weken ter openbare raadpleging voor. Vervolgens wordt het strategisch plan dat aangenomen is door het directiecomité overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

  De bevoegdheid van het directiecomité met betrekking tot de dossiers van de interne organen is beperkt tot de bespreking van aspecten met een aanzienlijke of horizontale impact op de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze bevoegdheid vormt geen beperking van de autonome uitoefening van de taken van de interne organen.

  § 2. Het directiecomité treedt op als collegiaal orgaan. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  § 3. Het directiecomité kan enkel geldig beraadslagen indien al zijn leden aanwezig of, overeenkomstig het tweede lid, vertegenwoordigd zijn.

  Een lid van het directiecomité kan door een ander lid worden vertegenwoordigd. De leden van het directiecomité die de bevoegdheid hebben over de inspectiedienst en de geschillenkamer kunnen elkaar evenwel niet vertegenwoordigen.

  Het directiecomité beslist bij consensus. Het reglement van interne orde bepaalt de procedures en de vereiste meerderheden in geval van gebrek aan consensus, behalve voor het aannemen van het reglement van interne orde zelf. Bij gebrek aan consensus wordt het reglement van interne orde of een wijziging daarvan aangenomen door tweederde van het voltallige directiecomité. De stemming kan op elektronische wijze plaatsvinden.

  § 4. Het directiecomité komt bijeen op verzoek van een van haar leden en minstens twee keer per maand.

  § 5. Er worden notulen opgemaakt van de beraadslagingen van het directiecomité. De notulen worden ondertekend door alle aanwezige leden.

  Het directiecomité beslist welke beslissingen van het directiecomité worden bekendgemaakt op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.".

  Art. 9. In artikel 10 van dezelfde wet wordt het tweede lid opgeheven.

  Art. 10. Artikel 11 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

  " § 1. De Gegevensbeschermingsautoriteit neemt een reglement van interne orde aan waarin op zijn minst volgende kwesties worden opgenomen:

 21. onverminderd de bepalingen van deze wet, de interne organisatie en de samenstelling van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Overeenkomstig artikel 7 weerspiegelen de interne organisatie en de samenstelling op zijn minst de taken en de bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit vermeld in de artikelen 57 en 58 van de Verordening 2016/679;

 22. de praktische modaliteiten betreffende de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit en in het bijzonder de taken die toekomen aan de interne organen alsook de regels die moeten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT