25 APRIL 2022. - Ministerieel besluit tot erkenning van vijf vennootschappen als sociale onderneming en tot schrapping van deze vijf vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:5;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 6, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, de artikelen 3, § 1, 1°, en 4;

Overwegende dat de vennootschappen CO-TERRE, PAN-TERRE, RECOL'TERRE, TERTEX en TRI-TERRE opgenomen zijn in de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming;

Overwegende het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming,

Besluit :

Artikel 1. Worden erkend als sociale onderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 april 2022, de volgende vennootschappen:

CO-TERRE SC

Ondernemingsnummer: 0423.184.076

PAN-TERRE SC

Ondernemingsnummer: 0427.801.969

RECOL'TERRE SC

Ondernemingsnummer: 0459.287.674

TERTEX...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT