25 APRIL 2019. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de doelstellingscontracten van de diensten bedoeld in de Titels VII, hoofdstukken 1 tot 4, 7 en 9, XI, XII, XII/1, XII/2 van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede Deel, Boek V

De Waalse Regering,

Gelet op het Waalse wetboek van sociale Actie en gezondheid, artikel 285;

Gelet op het Waals Wetboek van Sociale Actie vn Gezondheid, artikel 283, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 februari 2014, bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 en bij het decreet van 3 december 2015;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 juni 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 12 juli 2018;

Gelet op het rapport van 4 juli 2018, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies nr. 65.204/4 van de Raad van State, gegeven op 11 maart 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Gelet op het advies van de "Commission wallonne des personnes handicapées" (Waalse commissie voor gehandicapte personen), gegeven op 12 september 2018;

Gelet op het advies van het branchecomité "Handicap", gegeven op 18 oktober 2018;

Gelet op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap van 13 december 2006, op 3 juli 2009 goedgekeurd door België;

Gelet op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind van 20 november 1989;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2. In het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, tweede deel, Boek V, Titel VI, wordt een hoofdstuk I/1 ingevoegd, dat de artikelen 469/1 tot 469/4 omvat, luidend als volgt:

"Hoofdstuk I/1. - Specifieke bepalingen

Afdeling 1. - Inleidende bepaling

Art. 469/1. Deze afdeling is van toepassing op de diensten bedoeld in het Tweede Deel, Boek V, Titel VII, hoofdstukken 1 tot 4, 7 en 9, XI, XII, XII/1, XII/2.

Onderafdeling 1. - Dienstproject en doelstellingencontract

Art. 469/2. § 1. De diensten bedoeld in de titel van deze afdeling vestigen hun beheer op een dienstproject, uitgewerkt voor zes jaar, dat overeenstemt met het model opgenomen als bijlage 45/2. Dat dienstproject omvat het doelstellingencontract omschreven in artikel 469/3.

§ 2. In het geval van een administratieve entiteit bedoeld in artikel 469/ wordt er door de administratieve entiteit vastgesteld:

 1. één enkel dienstproject, dat rekening houdt met de specificiteit van de behoeften en met de verwachtingen van de gebruikers, eigen aan elke dienst;

 2. één enkel doelstellingencontract, opgesplitst in dienstverleningscatalogi-types per entiteit.

  § 3. Bij opname van een nieuwe dienst in een bestaande administratieve entiteit wordt het dienstproject ervan geïntegreerd in het project van deze entiteit, overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 2.

  § 4. De diensten of, in voorkomend geval, de administratieve entiteiten omschreven in artikel 469/4, delen hun dienstproject zes maanden voor aanvang van elke zesjarige termijn aan het Agentschap mee.

  Het project bedoeld in lid 1 wordt ter advies voorgelegd aan de gebruikersraad.

  § 5. In afwijking van paragraaf 1 zijn de diensten bedoeld in hoofdstuk 7 van Titel VII die niet deel uitmaken van een administratieve entiteit verplicht tot een dienstproject volgens de nadere regels omschreven in artikel 831/12.

  § 6. In afwijking van paragraaf 1 zijn de diensten bedoeld in hoofdstuk 9 van Titel VII die niet deel uitmaken van een administratieve entiteit verplicht tot een dienstproject volgens de nadere regels omschreven in artikel 831/136.

  Art. 469/3. Onder "doelstellingencontract" wordt verstaan, een document waarbij de diensten dieper ingaan op de strategie die zij in de komende zes jaren willen ontplooien om de kwaliteit van de prestaties die zij aan hun gebruikers aanbieden te verbeteren en een dienstenaanbod voor te stellen die tegemoet komt aan de behoeften en uitdagingen waar de sector in de toekomst mee te maken zal hebben.

  Het doelstellingencontract is coherent met:

 3. het dienstproject in het kader waarvan het voorgelegd wordt;

 4. de waarden die in het beheerscontract van het Agentschap zijn opgenomen;

 5. de internationale aanbevelingen inzake inclusie en rechten van personen met een handicap, uitgebracht door de Raad van Europa en de Organisatie van de Verenigde Naties.

  Het doelstellingencontract gaat in op de beoogde prioritaire doelstellingen en op de ingezette middelen.

  Het doelstellingencontract houdt rekening met de levenskwaliteit, de kwaliteit van de prestaties, een preventiebeleid inzake mishandelingen en een beleid ter bevordering van goede behandelingen voor de gebruikers, hun gezin en hun mantelzorgers met oog voor openheid van de gemeenschap jegens personen met een handicap.

  Voor elke doelstellingen wordt ingegaan op:

 6. de middelen waarover de dienst beschikt en de middelen die deze nodig heeft;

 7. de opvolging en de beoordeling van de resultaten;

 8. de steun in voorkomend geval verleend door het Agentschap.

  In dat verband, en met het oog op een bijdrage tot deze doelstellingen kan, volgens de nadere regels omschreven in artikel 474/4, § 1, een plan tot toevoeging aan de reserves, aangemaakt met de subsidies gestort door het Agentschap worden voorgesteld.

  De directie van de dienst bereidt het doelstellingencontract voor door de raadpleging van het gezamenlijke dienstpersoneel te organiseren. Het wordt ondertekend door de directie of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de betrokken juridische entiteit.

  Binnen de zes maanden na indiening ervan bij het Agentschap kan laatstgenoemde verbeteringen van het doelstellingencontract vragen, indien dit niet is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

  Als die termijn verstreken is, wordt het doelstellingencontract conform geacht.

  Vanaf het indienen van het dienstproject bij het Agentschap en tijdens de zes jaren van uitvoering ervan kan de dienst verbeteringen aanbrengen als het Agentschap, vooraf bij schrijven ingelicht, daarmee instemt. Die instemming wordt binnen de drie maanden verleend, zoniet wordt zij geacht te zijn aangenomen.

  Als het Agentschap vaststelt dat het doelstellingencontract in tegenspraak is met één of meerdere erkenningsnormen en als de dienst iedere wijziging in het contract weigert, kan het Agentschap de Minister één van de sancties bedoeld in artikel 475 voorstellen.

  Art. 469/4. De diensten die binnen het kader van administratieve entiteiten werken, worden op het tijdstip van de evaluaties bedoeld in artikel 474 geconsolideerd.

  Onder "administratieve entiteit" wordt de entiteit verstaan, bestaande uit één of verschillende diensten, bedoeld in huidige afdeling, die afhankelijk zijn van éénzelfde inrichtende macht en die beheerd worden door een gemeenschappelijke algemene directie die instaat voor het dagelijkse beheer van al de door het Agentschap erkende diensten, zowel administratief, financieel als inzake personeelsaangelegenheden.

  Het dagelijkse beheer omvat :

 9. de effectieve bevoegdheid om dagelijks bevelen en richtlijnen te geven aan het personeel, met inbegrip van de administratieve pool die gemeenschappelijk is aan die diensten;

 10. kunnen beschikken over de nodige middelen om de financiële lasten betreffende de dagelijkse werking van de betrokken diensten te kunnen dragen;

 11. desgevallend, de verschillende directies binnen de entiteit coördineren.

  Dit geheel van diensten met een erkenning van, een overeenkomst met of een machtiging door het Agentschap staat onder de leiding van een directiepersoneelslid met een arbeidsovereenkomst of in voorkomend geval aangewezen bij een benoemingsbesluit van de toezichthoudende overheid.

  Met uitzondering van de diensten vervat in entiteiten die reeds door het Agentschap zijn erkend voor de inwerkingtreding van dit besluit en de diensten bedoeld in Titel VII, zijn de diensten die onder de hergroepering vallen gelegen op een maximumafstand van dertig kilometer, ofte op dertig minuten reisafstand van de plaats van de directiehoofdzetel en van de centralisatie van de administratieve gegevens nodig voor het dagelijks beheer.

  Een administratieve entiteit legt een dienstproject voor die voorziet in een complementaire invulling van de noden waarop haar verschillende diensten die met een erkenning, een overeenkomst of een machtiging werken, ten voordele van de gebruikers ingaan.

  De evaluaties bedoeld in artikel 474, evenals het dienstproject en het doelstellingencontract respectievelijk bedoeld in de artikelen 469/2 en 469/3 zijn van toepassing op de gezamenlijke administratieve entiteit.".

  Art. 3. In dezelfde titel wordt het opschrift van hoofdstuk III vervangen door hetgeen volgt:

  "Controle".

  Art. 4. In hoofdstuk III van dezelfde Titel wordt een eerste afdeling ingevoegd, met als opschrift "Algemene beginselen".

  Art. 5. In de eerste afdeling wordt artikel 474, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 februari 2014, vervangen als volgt:

  "Art. 474. § 1. Het Agentschap verricht de controle- en evaluatie-opdrachten.

  Het Agentschap voert ze uit in het kader van een evaluatie over een periode van zes jaar, waarna:

 12. de kwaliteit beoordeeld wordt van de prestaties aangeboden aan de gebruikers;

 13. de conformiteit aan de reglementaire normen van artikel 285 van het decreetgevend deel van het wetboek beoordeeld wordt.

  De ingangsdatum van deze evaluatie over zes jaar beantwoordt aan de verjaardag van de erkenning of van de machtiging tot tenlasteneming van de betrokken dienst. In het geval van een administratieve entiteit als bedoeld in artikel 469/4 is de in aanmerking komende verjaardag...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT