24 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal (A4+) bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed

 
GRATIS UITTREKSEL

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, inzonderheid op artikel 446;

Overwegende dat het met het oog op de toewijzing van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur/directrice-generaal (A4+) bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed nodig is de leden van een selectiecommissie aan te stellen;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op het feit dat mevrouw Christine BERWAERTS (NL) beschikt over expertise inzake financieel management en human resources management in de privésector, met name als CFO ad interim bij de Belchim Crop Protection Group en als Managing Director van Be Fresh;

Gelet op het feit dat mijnheer Aldwin DEKKERS (NL) beschikt over ervaring in management in de publieke sector, met name als adjunct-commissaris-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen;

Gelet op het feit dat mijnheer Robrecht KEERSMAEKERS (NL) beschikt over een expertise in burgerlijke bouwkunde, met name als docent aan de universiteit van Hasselt en als medeoprichter van Stigt NV;

Gelet op het feit dat mevrouw Ellen WAYENBERG (NL) beschikt over expertise inzake management en bestuurskunde in de publieke sector, met name als professor Bestuurskunde en Publiek Management aan de UGent;

Gelet op het feit dat mijnheer Kris LAUWERS (NL) beschikt over expertise inzake ruimtelijke ordening en mobiliteit gezien zijn ervaringen bij het bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting en gezien zijn huidige functie als plaatsvervangend CEO van de MIVB;

Op voordracht van de Minister van Openbaar Ambt,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Worden aangewezen als leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal (A4+) bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT