24 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 wordt verleend

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op de artikelen 5 quater, § 2, 19 en 22 § 1, vijfde lid tot tiende lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs, artikel 5, vierde lid;

Gelet op het besluit van de Executieve van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op artikel 24, § 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013 tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie;

Gelet op de adviezen van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs, gegeven op 30 mei 2020 en 18 juni 2020;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 augustus 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 september 2020;

Overwegende dat sommige opties, graden en studiejaren moeten worden behouden om een onderwijsaanbod per aard mogelijk te maken en dat er geen concurrentie bestaat tussen inrichtingen met dezelfde aard op het vlak van die opties, graden of studiejaren;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Overeenkomstig artikel 19 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt, voor het schooljaar 2020-2021, afgeweken van de normen inzake behoud voor de opties, graden en studiejaren in de schoolinrichtingen die in bijlage I bij dit besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT