24 MEI 2023. - Koninklijk besluit betreffende de overdracht aan de Islamitische Republiek Iran van de heer Assaddollah Assadi

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 167, § 1 van de Grondwet;

Gelet op de ernstige, imminente en voortdurende dreiging voor de Belgische nationale veiligheid, waaraan bij hoogdringendheid moet worden tegemoet gekomen;

Gelet op Onze grondwettelijke machten;

Overwegende dat dit besluit niet van reglementaire aard is, zoals vereist bij artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, de Minister van Defensie, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De heer Assaddollah Assadi, geboren op 22 december 1971, wordt overgedragen aan de Islamitische Republiek Iran.

Art. 2. De minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Defensie, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Buitenlandse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT