24 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk 'L. Orthopedie en traumatologie' van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3° en § 2, 1° en 2°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;

Gelet op het definitieve voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 24 november 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 december 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting gegeven op 8 december 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 6 februari 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In het hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. aan punt "L.2.4. Gewrichtsprothesen op maat" worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de omschrijving van de verstrekking 167716-167720 wordt vervangen als volgt :

   "Prothese op maat met uitzondering van de cupula's voor reconstructie en van de kaakgewricht prothesen (individueel vervaardigd volgens de verschillende dimensies)";

  2. de volgende verstrekkingen en hun vergoedingsmodaliteiten worden toegevoegd :

   "184170-184181 Mandibulaire component van een totale kaakgewricht prothese geproduceerd op basis van de anatomie van de patiënt, inclusief alle fixatie-elementen"

   Catégorie de remboursement : I.D.a Liste nominative :/ Vergoedingscategorie: I.D.a Nominatieve lijst : / Base deremboursement4.293,00 € Marge de sécurité (%)/...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT