24 JANUARI 2024. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Rechtzetting

In het Belgisch Staatsblad nr. 2024001123 van 19 februari 2024 bladzijde 21172, moeten de volgende correcties worden aangebracht:1° het opschrift "Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen" moet vervangen worden door het opschrift "Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen";2° in de Franse versie van de bijlage 2 moet het formaat van de tabel opgenomen in punt 2 genaamd "Marchandises dangereuses concernées" vervangen worden als volgt: MARCHANDISES DANGEREUSES - RAIL ACTIVITE Identification Conditionnement Quantités Emballage Remplissage Expédition Chargement Transport Déchargement 3° in de Nederlandse versie van de bijlage 2 moet het formaat van de tabel opgenomen in punt 2 genaamd "Jaarverslag" vervangen worden als volgt: GEVAARLIJKE GOEDEREN - SPOOR ACTIVITEIT Identificatie Verpakkingswijze Hoeveelheden Verpakken Vullen Verzending Laden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT