23 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd 'Lucky Star', een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016, een gunstig advies heeft gegeven op 26 maart 2020;

Gelet op het advies 67.865/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 september 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-eersteminister, belast met de Nationale Loterij,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De loterij met biljetten "Lucky Star" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.300.000 of op veelvouden van 1.300.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 3 euro.

Art. 2. Voor iedere hoeveelheid van 1.300.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 347.041, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

Nombre de lotsAantal loten Montant des lots (euros)Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur1 winstkans op 1 100.000 100.000 1.300.000 10 3.000 30.000 130.000 30 300 9.000 43.333,33 50.000 30 1.500.000 26 7.000 9 63.000 185,71 15.000 6 90.000 86,67 275.000 3 825.000 4,73 TOTAL-TOTAAL 347.041 TOTALTOTAAL 2.617.000 TOTALTOTAAL 3,75

Art. 3. Op de voorkant van het biljet staan zes volledig afzonderlijke spelen, genaamd spel 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en een bonusspeelzone.

Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag, verschijnen in elk spel drie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT