23 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 febru-ari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering. - Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 november 2017 tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering (Belgisch Staatsblad van 1 december 2017).Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ23. NOVEMBER 2017 - Königlicher Erlass zur Ersetzung der Anlage zum Königlichen Erlass vom 18. Februar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT