23 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 508/19, § 4, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand, gewijzigd bij de wet van 21 december 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 december 2003, van 10 juni 2006, 21 juli 2016, 9 oktober 2018 en 15 mei 2022;

Gelet op het advies nr. IF2023/0254 van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 februari 2023;

Gelet op de weigering van akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, dd. 15 april 2023;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 21 april 2023 waarbij wordt voorbijgegaan aan de niet-akkoordbevinding van de Minister van Begroting;

Gelet op het advies nr. 73.500/1 van de Raad van State, gegeven op 28 april 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de spoedeisendheid van het juridisch kader voor de uitbetaling van de prestaties geleverd binnen de juridische tweedelijnsbijstand voor dossiers afgesloten tijdens het gerechtelijk jaar 2021-2022 (afgesloten ten laatste op 30 juni 2022) en gelet dat deze prestaties moeten binnen een redelijke termijn kunnen betaald worden;

Overwegende dat het advies van het Rekenhof bij het wetsvoorstel tot verbetering van de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen dd. 20 februari 2020 (DOC 55 0175/002) slechts een schatting is en dat de impact pas echt zal kunnen inschatten worden na een paar jaar; dat deze schatting dus nog geen deel kan uitmaken van de gesloten enveloppe om de waarde van het punt te berekenen;

Overwegende dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT