23 MEI 2022. - Besluit van de administrateur-generaal tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de buitenlanddirecteuren en regiomanagers van Toerisme Vlaanderen

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- Het decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen" van 19 maart 2004, het laatst gewijzigd bij decreet van 26 juni 2020, artikel 3 en 7.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste zijn te voldoen:

- Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; een afschrift ervan wordt bezorgd aan de Vlaamse minister van Toerisme.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- De administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen is als hoofd van het agentschap belast met de algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van het intern verzelfstandigd agentschap.

- Met het oog op een efficiënte en resultaatgerichte interne organisatie delegeert de administrateur-generaal als hoofd van het agentschap bij besluit van 1 juni 2022 een deel van de hem gedelegeerde bevoegdheden verder aan de themamanager en organisatiemanager van het agentschap, alsook kan hij bij toepassing van artikel 20 van voornoemd besluit een deel van de hen gedelegeerde bevoegdheden verder delegeren aan personeelsleden van het agentschap.

- De administrateur-generaal wenst via dit besluit van deze mogelijkheid tot subdelegatie gebruik te maken.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- Het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid van 30 oktober 2015, gewijzigd bij besluit van 16 juni 2017, artikel 20 en 21; en

- Het besluit van de administrateur-generaal tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de organisatiemanager en interne business officer van Toerisme Vlaanderen van 1 juni 2022, artikel 20.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN TOERISME VLAANDEREN BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op Toerisme Vlaanderen, een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap, hierna het agentschap te noemen.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. administrateur-generaal: het hoofd van het agentschap;

  agentschap en houder van een mandaatgraad van afdelingshoofd;

 2. organisatiemanager: het personeelslid belast met de leiding over de hubs binnen het agentschap en houder van een mandaatgraad van afdelingshoofd;

 3. buitenlanddirecteur: het personeelslid belast met het dagelijks beheer van een buitenlandkantoor van het agentschap;

 4. regiomanager: leidinggevend personeelslid van meerdere buitenlandkantoren van het agentschap;

 5. binnen- en buitenlandse dienstreis: een dienstreis zoals nader omschreven in het toepasselijke dienstorder van het agentschap; en

 6. buitenlandkantoor: een kantoor van het agentschap gevestigd in het buitenland.

  Art. 3. § 1. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met in achtneming van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en beslissingen, alsook van het desbetreffende ondernemingsplan.

  § 2. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden, kunnen alleen uitgeoefend worden binnen de perken van de taakstelling van de buitenlandkantoren.

  Art. 4. Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de delegatie zich ook uit tot:

 7. de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT