23 MEI 2022. - Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 houdende de organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende delegatie van bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Decreet Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.4 en III.5;

- de Vlaamse Codex Wonen van 2021 van 17 juli 2020, Boek 4, Deel 3, Titel 2 en 4 en Boek 5, deel 1, titel 4, artikel 5.15;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005, met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2022;

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, artikel 7, derde lid;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017;

- het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 van 11 september 2020, Boek 4, deel 3; Boek 5, Deel 1, Titel 4;

- het ministerieel besluit van 27 juli 2016 houdende delegatie van specifieke en aanvullende bevoegdheden aan de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, laatst gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 27 mei 2020;

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN BESLUIT:

Artikel 1. Artikel 23 van het besluit van 5 september 2016 van de administrateur-generaal Agentschap Wonen-Vlaanderen houdende de organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende delegatie van bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap wordt vervangen door wat volgt:

" § 1. Het afdelingshoofd van de afdeling Toezicht is gemachtigd tot:

  1. het viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen als vermeld in artikel 4.91 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

  2. het viseren en uitvoerbaar verklaren...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT