23 FEBRUARI 2024. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Koninklijk Gesticht van Mesen

De Minister van Defensie en de Minister van Financiën,Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 93/1;Gelet op het Algemeen Reglement van het Koninklijk Gesticht van Mesen goedgekeurd met het koninklijk besluit van 14 juli 1970, artikel 16;Gelet op het ministerieel besluit van 10 september 2018 houdende de benoeming van een revisor bij het Koninklijk Gesticht van Mesen;Overwegende de gemotiveerde beslissing betreffende een meerjarige opdracht (2023-2025) van diensten voor het verlenen van bedrijfsrevisorale diensten bij het Koninklijk Gesticht van Mesen;Besluiten :Artikel 1. Eervol ontslag uit zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT