23 FEBRUARI 2024. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 2023 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

De Minister van Zelfstandigen,

Gelet op de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 108;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 juni 2023 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen;

Besluit :

Artikel 1. Wordt benoemd tot stemgerechtigd werkend lid van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, als vertegenwoordiger van de Minister die het sociaal statuut van de zelfstandigen onder zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT