23 FEBRUARI 2024. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, wat betreft de aanpassing van de loongrenzen en het premiebedrag en de verhoging met een vast, onveranderlijk bedrag voor de refertejaren 2023 en 2024

RechtsgrondenDit besluit is gebaseerd op:- het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, artikel 5, § 6, ingevoegd bij het decreet van 20 oktober 2023, en artikel 6, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 21 oktober 2022.VormvereistenDe volgende vormvereisten zijn vervuld:- De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 18 januari 2024.- De SERV heeft advies gegeven op 5 februari 2024.- De Raad van State heeft advies nr. 75.602/1 gegeven op 15 februari 2024.MotiveringDit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:- Om ervoor te zorgen dat een persoon die tegen een minimumloon werkt, een volledige jobbonus krijgt, moeten de loongrenzen van de jobbonus, vermeld in artikel 5, § 1, van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, opnieuw worden aangepast. Op die manier kunnen we garanderen dat de maatregel opnieuw wordt afgestemd op de levensduurte.- Bij het bepalen van de ondergrens werd rekening gehouden met de verwachte stijgingen van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI). De bovengrens wordt aangepast om de doelgroep niet te verkleinen en de promotieval niet te versterken. Om operationele redenen moet ook altijd bewaakt worden dat de bovengrens onder de bovengrens van de federale werkbonus blijft.InitiatiefnemersDit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed en de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.Na beraadslaging,DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:Artikel 1. In artikel 2, § 5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:1° in het eerste lid, 1°, wordt de zinsnede "of tweede lid, 2° " vervangen door de zinsnede "tweede lid, 2°, derde lid, 2°, of vierde lid, 2° ";2° in het eerste lid, 2° en 3°, wordt de zinsnede "of tweede lid, 1° " vervangen door de zinsnede "tweede lid, 1°, derde lid, 1°, of vierde lid, 1° ";3° in het eerste lid, 6°, wordt de zinsnede "of tweede lid, 3° " vervangen door de zinsnede "tweede lid, 3°, derde lid, 3°, of vierde lid, 3° ".Art. 2. Aan artikel 2/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2023, worden een derde en vierde lid toegevoegd, die luiden als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT