23 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de aanwijzing van de controleartsen van de Franse Gemeenschap

De minister die bevoegd is voor dopingbestrijding,

Gelet op het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de bestrijding van doping, artikel 12;

Gelet op het decreet van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de bestrijding van doping, artikel 17, § 1, tweede lid, 2° tot 7°, en § 4, eerste lid, 1° tot 5° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 maart 2012 tot aanwijzing van de controleartsen overeenkomstig artikel 12 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de bestrijding van doping;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 december 2015 tot hernieuwing van de aanwijzing van de controleartsen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 januari 2018 tot verlenging van de aanstelling van de controleartsen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2020 tot verlenging van de aanstelling van de controleartsen van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 17, § 4, eerste lid, van voornoemd besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015, een controlearts de verlenging van zijn aanwijzing kan verkrijgen, telkens voor een periode van twee jaar, indien hij aan verschillende voorwaarden voldoet;

Overwegende dat krachtens bovengenoemd ministerieel besluit van 20 januari 2020 de aanwijzing van de volgende controleartsen: GARITTE Damien, CASTIAUX Jean-Pierre, THOTE Anne, MULIMBI Christelle en VANDEN BULCK Bertrand, met ingang van 16 januari 2020 voor een periode van twee jaar werd verlengd;

Overwegende dat de bovengenoemde aanwijzingen derhalve op 15 januari 2022 om middernacht niet meer uitwerking zullen hebben;

Overwegende het verzoek om verlenging van hun...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT