23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de inhoud van de fiche voor de inkomsten uit de deeleconomie

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Sinds 1 februari 2021 zijn de inkomsten uit de deeleconomie opnieuw onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing (koninklijk besluit van 26 januari 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de herinvoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de inkomsten uit de deeleconomie en koninklijk besluit van 26 januari 2021 tot wijziging van de bijlage III, KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie).

Artikel 53/3, KBWIB 92 wordt gewijzigd: het bedrag van de ingehouden bedrijfsvoorheffing moet ook worden vermeld op de fiches die door de erkende platformen worden opgesteld en bezorgd aan de ontvangers van de inkomsten en aan de fiscale administratie.

De ficheverplichting werd behouden onder artikel 53/3, KB/WIB 92 en werd niet opnieuw ingevoegd in de afdeling met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing (hoofdstuk 2, afdeling 2, KB/WIB 92). Artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) bevat immers een expliciete verplichting tot het opstellen van een fiche, los van artikel 57, WIB 92 en de inhouding van bedrijfsvoorheffing. De bepalingen die uitvoering geven aan artikel 90, tweede lid, WIB 92 blijven op die manier ook gegroepeerd. Bovendien kan de ficheverplichting op die manier uniform worden geregeld voor alle inkomsten die in de loop van 2021 werden behaald in het kader van de deeleconomie, ongeacht of ze verkregen werden voor of vanaf 1 februari 2021. Het is immers pas op inkomsten die vanaf die datum worden betaald of toegekend dat er opnieuw bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

Van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,

De Minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de inhoud van de fiche voor de inkomsten uit de deeleconomie

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 90, tweede lid, ingevoegd bij programmawet van 1 juli 2016 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2016;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 november 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 22 december 2021;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT