22 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang en het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 31 maart 2014 betreffende de kinderopvang, artikel 7, vierde lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 september 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 15 september 2022;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid is ingegeven door het feit dat de opvang van verscheidene kinderen in het gedrang kan komen als onthaalouders plotseling uitvallen; dat de opvang in dergelijke gevallen moet kunnen worden overgenomen door een gekwalificeerde kinderbegeleider, ook al heeft die niet de in het besluit vastgelegde minimumleeftijd om als onthaalouder te werken, zodat de continuïteit van de opvang wordt gewaarborgd; dat daarom snel in de mogelijkheid moet worden voorzien om zo'n afwijking toe te staan; dat dit besluit dus zo snel mogelijk in werking moet treden;

Op de voordracht van de minister die bevoegd is voor de kinderopvang;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 122 van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende:

" § 3 - In afwijking van paragraaf 1 kunnen de aangesloten onthaalouders een afwijking van de vastgelegde onderste leeftijdsgrens aanvragen, voor zover ze minstens 18 jaar oud zijn en beschikken over een bewijs dat ze opgeleid zijn tot kinderverzorger, kinderbegeleider of opvoeder of over een daarmee gelijkgesteld diploma.

Daartoe dienen de aangesloten onthaalouders een individuele schriftelijke aanvraag bij de dienst voor onthaalouders in en voegen ze daarbij een afschrift van de opleidingsbewijzen vermeld in het eerste lid. De dienst voor onthaalouders beslist binnen 30 dagen na ontvangst van de volledige aanvraag. Indien binnen de gestelde termijn geen beslissing is genomen, geldt de aanvraag als geweigerd.

De dienst voor onthaalouders legt elke individuele afwijking, alsook de motivering ervan, schriftelijk vast.

Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT