22 MAART 2024. - Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Steun Ondernemingen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Steun Ondernemingen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van 25 november 2021 houdende de delegatie van sommige bevoegdheden aan de personeelsleden van de afdeling Steun Ondernemingen

Rechtsgronden- het bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.2;- het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, artikel 41, § 4, vervangen bij het decreet van 20 november 2015 en gewijzigd bij de decreten van 18 december 2015 en 19 juni 2020, en § 9, vervangen bij het decreet van 20 november 2015, en artikel 41ter, § 2, tiende, elfde en twaalfde lid, ingevoegd bij het decreet van 20 november 2015 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2020;- het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, artikel 1ter tot en met 1quinquies, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019;- het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen, artikel 4, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 en 15 januari 2021, en artikel 8;- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 14;- het besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 20 en 21;- het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds, artikel 2, tweede lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020, artikel 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020, artikel 5, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020, en artikel 6, § 3 en § 4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020;- de nota over de delegaties door het Hermes-beslissingscomité in het proces van steuntoekenning en opvolging (HBC/2020/16.10/DOC.074);- het besluit van de administrateur-generaal van 18 december 2020 houdende de werking van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en de delegatie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT