22 MAART 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2019, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, en artikel 35ter, § 1bis, ingevoegd bij de programmawet van 20 december 2020;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, vooral artikelen 77 en 79;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 28 januari 2021;

Gelet op de mededeling aan de inspecteur van financiën op 23 februari 2021;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 23 februari 2021 ;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 2 maart 2021;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de prijsdaling van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, voorzien in het kader van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de begroting van de gezondsheidszorg 2021, moeten in werking treden op 1 april...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT