22 MAART 2017. - Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister belast met Ambtenarenzaken,

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, artikel 5ter, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 november 2008 en 3 augustus 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 oktober 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 20 januari 2017;

Gelet op het protocol nr. 729 van 22 februari 2017 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten,

Besluit :

Enig artikel. De bijlage 1 bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit ministerieel besluit.

Brussel, 22 maart 2017.

S. VANDEPUT

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

ClassesKlassen Dénomination de la fonction Fie-code Functiebenaming Catégorie de métiers Budget et Finances publics Beroepscategorie Overheidsbegroting en OverheidsfinanciënA1 Attaché gestion d'application FEDCOM DBB102 Attaché applicatiebeheer FEDCOM Attaché B&CG IBB052 Attaché B&B Attaché budget (gestion de dossiers) DBB004 Attaché begroting (dossierbeheer) Attaché gestion des contrats DBB013 Attaché beheer contracten Attaché gestion des liquidations DBB043 Attaché beheer vereffeningen Attaché contrôle de gestion IBB012 Attaché beheerscontrole Attaché politique B&CG DBB001 Attaché beleid B&B Attaché comptabilité IBB032 Attaché boekhouding Attaché budget IBB022 Attaché budget Attaché correspondant budgétaire IBB025 Attaché budgettair correspondent Attaché comptabilité et budget DBB047 Attaché comptabiliteit en begroting Attaché comptable fédéral DBB049 Attaché federale accountant Attaché avis financier trésorerie DBB150 Attaché financieel advies thesaurie Attaché inspection financière DBB079 Attaché financiële inspectie Attaché soutien du management (budget et finances publics) DBB119 Attaché managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) Attaché marketing & communication DBB173 Attaché marketing & communicatie Attaché finances de la police DBB051 Attaché politiefinanciën Attaché subsides et exonérations DBB016 Attaché subsidies en vrijstellingen Attaché trésorerie DBB106 Attaché thesaurieA2 Attaché A2 gestion d'application FEDCOM DBB101 Attaché A2 applicatiebeheer FEDCOM Attaché A2 B&CG IBB053 Attaché A2 B&B Attaché A2 back office DBB174 Attaché A2 back office Attaché A2 budget - Responsable d'équipe IBB026 Attaché A2 begroting - Teamverantwoordelijke Attaché A2 avis budgétaire DBB914 Attaché A2 begrotingsadvies Attaché A2 gestion des contrats DBB014 Attaché A2 beheer contracten Attaché A2 contrôle de gestion IBB013 Attaché A2 beheerscontrole Attaché A2 comptabilité - Responsable d'équipe DBB311 Attaché A2 boekhouding - Teamverantwoordelijke Attaché A2 comptabilité - Responsable d'équipe (générique) IBB036 Attaché A2 boekhouding - Teamverantwoordelijke (generiek) Attaché A2 comptable centralisateur DBB138 Attaché A2 centraliserend rekenplichtige Attaché A2 comptabilité UE - Responsable d'équipe DBB320 Attaché A2 comptabiliteit EU - Teamverantwoordelijke Attaché A2 comptable fédéral - Responsable d'équipe DBB050 Attaché A2 federale accountant - Teamverantwoordelijke Attaché A2 avis financier DBB107 Attaché A2 financieel advies Attaché A2 analyse financière DBB109 Attaché A2 financiële analyse Attaché A2 inspection financière DBB080 Attaché A2 financiële inspectie Attaché A2 finances, contrôle de la gestion et MSPO (Management Support Program Office) - Chef de service DBB003 Attaché A2 financiën, beheerscontrole en MSPO (Management Support Program Office) - Diensthoofd Attaché A2 inspection comptabilité DBB121 Attaché A2 inspectie boekhouding Attaché A2 inspection financement local DBB029 Attaché A2 inspectie lokale financiering Attaché A2 service macrobudgétaire DBB913 Attaché A2 macrobudgettaire dienst Attaché A2 soutien du management (budget et finances publics) DBB019 Attaché A2 managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) Attaché A2 salle des marchés DBB139 Attaché A2 marktenzaal Attaché A2 stratégie et gestion des risques DBB172 Attaché A2 strategie en risicobeheer Attaché A2 trésorerie DBB105 Attaché A2 thesaurieA3 Conseiller gestion d'application FEDCOM - Coordinateur DBB100 Adviseur applicatiebeheer FEDCOM - Coördinator Conseiller B&CG - Chef du service d'encadrement DBB999 Adviseur B&B - Chef van de stafdienst Conseiller B&CG - Coordinateur IBB057 Adviseur B&B - Coördinator Conseiller back office - Sous-directeur DBB168 Adviseur back office - Onderdirecteur Conseiller budget DBB006 Adviseur begroting Conseiller budget - Coordinateur IBB027 Adviseur begroting - Coördinator Conseiller budget et règlementation comptable - Sous-directeur DBB170 Adviseur begroting en boekhoudkundige reglementering - Onderdirecteur Conseiller avis budgétaire - Coordinateur DBB035 Adviseur begrotingsadvies - Coördinator Conseiller gestion budgétaire DBB002 Adviseur begrotingsbeleid Conseiller contrôle de gestion IBB014 Adviseur beheerscontrole Conseiller contrôle de gestion - Coordinateur IBB017 Adviseur beheerscontrole - Coördinator Conseiller comptabilité centralisée - Coordinateur DBB204 Adviseur centraliserend rekenplichtige - Coördinator Conseiller gestion de contrats - Coordinateur DBB040 Adviseur contractbeheer - Coördinator Conseiller aspects économiques et financiers du transport ferroviaire - Coordinateur DBB055 Adviseur economische en financiële aspecten spoorwegvervoer - Coördinator Conseiller avis financier DBB022 Adviseur financieel advies Conseiller avis financiers - Coordinateur DBB202 Adviseur financieel advies - Coördinator Conseiller gestion financière - Coordinateur IBB037 Adviseur financieel beheer - Coördinator Conseiller analyse financière - Coordinateur DBB203 Adviseur financiële analyse - Coördinator Conseiller contrôle financier des postes - Coordinateur DBB071 Adviseur financiële controle van de posten - Coördinator Conseiller finances - Coordinateur DBB085 Adviseur financiën - Coördinator Conseiller finances et risques - Coordinateur DBB033 Adviseur financiën en risico's - Coördinator Conseiller finances, comptabilité et actuariat - Adjoint du coordinateur DBB910 Adviseur financiën, boekhouding en actuariaat - Adjunct van de coördinator Conseiller finances, comptabilité et actuariat - Coordinateur DBB909 Adviseur financiën, boekhouding en actuariaat - Coördinator Conseiller front office - Sous-directeur DBB167 Adviseur front office - Onderdirecteur Conseiller marché monétaire et marché des capitaux - Sous-directeur DBB164 Adviseur geld- & kapitaalmarkten - Onderdirecteur Conseiller frais de justice DBB118 Adviseur gerechtskosten Conseiller inspection CPAS - Coordinateur DBB124 Adviseur inspectie OCMW's - Coördinator Conseiller inspection hôpitaux - Chef de cellule DBB120 Adviseur inspectie ziekenhuizen - Celhoofd Conseiller service macrobudgétaire DBB031 Adviseur macrobudgettaire dienst Conseiller soutien du management (budget et finances public) - Coordinateur DBB020 Adviseur managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) - Coördinator Conseiller marketing & développement - Sous-directeur DBB166 Adviseur marketing & ontwikkeling - Onderdirecteur Conseiller organes sang tissus cellules DBB133 Adviseur organen bloed weefsels cellen Conseiller régie travail pénitentiaire - Coordinateur DBB126 Adviseur regie gevangenisarbeid - Coördinator Conseiller stratégie et gestion des risques - Sous-directeur DBB165 Adviseur strategie en risicobeheer - Onderdirecteur Conseiller tutelle des établissements scientifiques - Coordinateur DBB075 Adviseur voogdij over de wetenschappelijke instellingen - CoördinatorA4 Conseiller général audit Agence de la dette - Directeur DBB163 Adviseur-generaal audit Agentschap van de schuld - Directeur Conseiller général B&CG - Directeur DBB998 Adviseur-generaal B&B - Directeur Conseiller général B&CG - Directeur (générique) IBB058 Adviseur-generaal B&B - Directeur (generiek) Conseiller général back office et systèmes - Directeur DBB162 Adviseur-generaal back office en systemen - Directeur Conseiller général avis budgétaire - Directeur DBB036 Adviseur-generaal begrotingsadvies - Directeur Conseiller général comptabilité et gestion hôpitaux - Chef de service DBB005 Adviseur-generaal boekhouding en beheer ziekenhuizen - Diensthoofd Conseiller général dépôts, consignations et oppositions - Directeur DBB205 Adviseur-generaal deposito's, consignaties en verzetbetekeningen - Directeur Conseiller général contrôle financier des postes à l'étranger - Directeur DBB631 Adviseur-generaal financiële controle van de posten in het buitenland - Directeur Conseiller général finances et patrimoine - Directeur DBB403 Adviseur-generaal financiën en patrimonium - Directeur Conseiller général service macrobudgétaire DBB046 Adviseur-generaal macrobudgettaire dienst Conseiller général soutien du management (budget et finances publics) - Directeur DBB021 Adviseur-generaal managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) - Directeur Conseiller général rapportage comptabilité fédérale - Coordinateur DBB070 Adviseur-generaal rapportering federale boekhouding - Coördinator Directeur général finances et budget DBB072 Directeur-generaal financiën en budgetA5 Conseiller général marché monétaire et marché des capitaux - Directeur DBB160 Adviseur-generaal geld- en kapitaalmarkten - Directeur Conseiller général stratégie et...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT