22 JUNI 2016. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Montevideo op 23 augustus 2013 (1)(2)(3)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en het Protocol, gedaan te Montevideo op 23 augustus 2013, zullen volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

D. REYNDERS

De Minister van Financiën,

J. VAN OVERTVELDT

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

_______

Nota's

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be):

Stukken: 54K1691.

Integraal verslag: 20/04/2016.

(2) Zie Decreet van de Vlaamse Gemeenschap/Vlaams Gewest van 03/06/2016 (Belgisch Staatsblad van 08/07/2016), Decreet van de Frans Gemeenschap van 27/04/2017 (Belgische Staatsblad van 24/05/2017), Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 26/09/2016 (Belgisch Staatsblad van 14/10/2016), Decreet van het Waalse Gewest van 16/10/2015 (Belgisch Staatsblad van 29/10/2015), Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23/06/2017 (Belgisch Staatsblad van 06/07/2017).

(3) Datum inwerkingtreding : 04/08/2017.

OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGI" EN DE REPUBLIEK TEN OOSTEN VAN DE URUGUAY TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING INZAKE BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR HET VERMOGEN EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTDUIKEN VAN BELASTING

HET KONINKRIJK BELGI",

DE VLAAMSE GEMEENSCHAP,

DE FRANSE GEMEENSCHAP,

DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP,

HET VLAAMSE GEWEST,

HET WAALSE GEWEST,

en HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,

enerzijds,

EN

DE REPUBLIEK TEN OOSTEN VAN DE URUGUAY,

anderzijds,

WENSENDE een Overeenkomst te sluiten tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

HOOFDSTUK I. - WERKINGSSFEER VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1

Personen op wie de Overeenkomst van toepassing is

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een of van beide overeenkomstsluitende Staten.

Artikel 2

Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

 1. Deze Overeenkomst is van toepassing op belastingen naar het inkomen en naar het vermogen die, ongeacht de wijze van heffing, worden geheven ten behoeve van een overeenkomstsluitende Staat of van de staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan.

 2. Als belastingen naar het inkomen en naar het vermogen worden beschouwd alle belastingen die worden geheven van het gehele inkomen, van het gehele vermogen, of van bestanddelen van het inkomen of van het vermogen, daaronder begrepen belastingen naar voordelen verkregen uit de vervreemding van roerende of onroerende goederen, belastingen naar het totale bedrag van de door ondernemingen betaalde lonen of salarissen, alsmede belastingen naar waardevermeerdering.

 3. De bestaande belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is, zijn met name:

  1. in België:

   (i) de personenbelasting;

   (ii) de vennootschapsbelasting;

   (iii) de rechtspersonenbelasting;

   (iv) de belasting van niet-inwoners;

   met inbegrip van de voorheffingen en de opcentiemen op die belastingen en voorheffingen;

   (hierna te noemen "Belgische belasting");

  2. in Uruguay:

   (i) de belasting op bedrijfsinkomsten (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas - IRAE);

   (ii) de personenbelasting (Impuesto a las Rentas de las Personas F¤sicas - IRPF);

   (iii) de belasting van niet-inwoners (Impuesto a las Rentas de los No Residentes - IRNR);

   (iv) de belasting voor de socialezekerheidsbijstand (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social - IASS); en

   (v) de vermogensbelasting (Impuesto al Patrimonio - IP);

   (hierna te noemen "Uruguayaanse belasting").

 4. De Overeenkomst is ook van toepassing op alle gelijke of in wezen gelijksoortige belastingen die na de datum van de ondertekening van de Overeenkomst naast of in de plaats van de bestaande belastingen worden geheven. De bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende Staten delen elkaar alle belangrijke wijzigingen mee die in hun belastingwetten zijn aangebracht.

  HOOFDSTUK II. - BEGRIPSBEPALINGEN

  Artikel 3

  Algemene bepalingen

 5. Voor de toepassing van deze Overeenkomst, tenzij het zinsverband anders vereist:

  1. betekent de uitdrukking "België" het Koninkrijk België; in aardrijkskundig verband gebruikt betekent zij het grondgebied van het Koninkrijk België, daaronder begrepen de territoriale zee en alle andere maritieme zones en luchtgebieden waarover het Koninkrijk België, in overeenstemming met het internationaal recht, soevereine rechten of zijn rechtsmacht uitoefent;

  2. betekent de uitdrukking "Uruguay" het grondgebied van de Republiek ten Oosten van de Uruguay, en in aardrijkskundig verband gebruikt betekent zij het grondgebied op hetwelk de belastingwetten worden toegepast, inclusief het luchtruim en de maritieme zones die in overeenstemming met het internationaal en nationaal recht onder de Uruguayaanse soevereine rechten of rechtsmacht vallen;

  3. betekenen de uitdrukkingen "een overeenkomstsluitende Staat" en "de andere overeenkomstsluitende Staat" België of Uruguay, al naar het zinsverband vereist;

  4. betekent de uitdrukking "belasting" Belgische of Uruguayaanse belasting, al naar het zinsverband vereist;

  5. omvat de uitdrukking "persoon" een natuurlijke persoon, een vennootschap en elke andere vereniging van personen;

  6. betekent de uitdrukking "vennootschap" elke rechtspersoon of elke entiteit die voor de belastingheffing als een rechtspersoon wordt behandeld;

  7. heeft de uitdrukking "onderneming" betrekking op het uitoefenen van eender welk bedrijf;

  8. betekenen de uitdrukkingen "onderneming van een overeenkomstsluitende Staat" en "onderneming van de andere overeenkomstsluitende Staat" respectievelijk een onderneming gedreven door een inwoner van een overeenkomstsluitende Staat en een onderneming gedreven door een inwoner van de andere overeenkomstsluitende Staat;

  9. betekent de uitdrukking "internationaal verkeer" elk vervoer door een schip of luchtvaartuig dat wordt geëxploiteerd door een onderneming die haar plaats van werkelijke leiding in een overeenkomstsluitende Staat heeft, behalve indien het schip of luchtvaartuig slechts tussen in de andere overeenkomstsluitende Staat gelegen plaatsen wordt geëxploiteerd;

  10. betekent de uitdrukking "bevoegde autoriteit":

   (i) in België, naargelang het geval, de Minister van Financiën van de Federale Regering en/of van de Regering van een Gewest en/of van een Gemeenschap, of zijn gemachtigde vertegenwoordiger;

   (ii) in Uruguay, de Minister van Economie en Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

  11. betekent de uitdrukking "onderdaan", met betrekking tot een overeenkomstsluitende Staat:

   (i) elke natuurlijke persoon die de nationaliteit of het staatsburgerschap van die overeenkomstsluitende Staat bezit; en

   (ii) elke rechtspersoon, deelgenootschap (partnership) of vereniging waarvan de rechtspositie als zodanig is ontleend aan de wetgeving die in die overeenkomstsluitende Staat van kracht is;

  12. omvat de uitdrukking "uitoefenen van een bedrijf" het uitoefenen van een vrij beroep en het uitoefenen van andere werkzaamheden van zelfstandige aard;

  13. betekent de uitdrukking "pensioenfonds" elke persoon die in een overeenkomstsluitende Staat gevestigd is en die:

   (i) pensioenstelsels beheert of pensioenuitkeringen verschaft; of

   (ii) inkomsten verwerft ten voordele van een of meer personen die zich bezig-houden met het beheren van pensioenstelsels of het verschaffen van pensioenuitkeringen; en

   op voorwaarde dat die persoon:

   (i) wat België betreft, gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of door de Nationale Bank van België of geregistreerd is bij de Belgische belastingadministratie; ofwel

   (ii) wat Uruguay betreft, de Banco de Previsión Social is, de pensioenfondsen (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional - AFAP) en de verzekeringsondernemingen die gereguleerd worden door Wet 16.713, en andere socialezekerheidsondernemingen die gereguleerd worden door de Uruguayaanse wetgeving.

 6. Voor de toepassing van de Overeenkomst op enig tijdstip door een overeenkomstsluitende Staat heeft, tenzij het zinsverband anders vereist, elke niet erin omschreven uitdrukking de betekenis welke die uitdrukking op dat tijdstip heeft volgens de wetgeving van die Staat met betrekking tot de belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is. Elke betekenis overeenkomstig de belastingwetgeving die in die Staat van toepassing is, heeft voorrang op een betekenis die aan die uitdrukking wordt gegeven overeenkomstig andere wetten van die Staat.

  Artikel 4

  Inwoner

 7. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking "inwoner van een overeenkomstsluitende Staat" iedere persoon die, ingevolge de wetgeving van die Staat, aldaar aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats van leiding, plaats van oprichting of enige andere soortgelijke omstandigheid, en omvat zij eveneens die Staat en elk staatkundig onderdeel of plaatselijke gemeenschap daarvan. Die uitdrukking omvat echter niet personen die in die Staat alleen ter zake van inkomsten uit in die Staat gelegen bronnen of ter zake van aldaar gelegen vermogen aan belasting zijn onderworpen.

 8. Indien een natuurlijke persoon ingevolge de bepalingen van paragraaf 1 inwoner van beide overeenkomstsluitende Staten is, wordt zijn toestand als volgt geregeld:

  1. hij wordt geacht enkel inwoner te zijn van de Staat waar hij een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft; indien hij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT