22 FEBRUARI 2024. - Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 4 november 1992 inzake de wapens die behoren tot de reglementaire uitrusting van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en inzake de bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wapens

De Minister van Financiën,Gelet op de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, artikel 27 § 1, gewijzigd bij de wet van 7 januari 2018 en de wet van 5 mei 2019;Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel;Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht;Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 december 2023;Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 4 januari 2024;Gelet op het advies van de Minister van Justitie, gegeven op 10 januari 2024;Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 7 februari 2024;Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/159 van het Sectorcomité II - Financiën, gesloten op 4 december 2018;Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;Overwegende dat de adviesaanvraag op 7 februari 2024 op de rol van de afdeling Wetgeving van State onder het nummer 75.570/2 werd ingeschreven;Gelet op de beslissing van de afdeling wetgeving van de Raad van State van 8 februari 2024 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;Besluit :Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 4 november 1992 inzake de wapens die behoren tot de reglementaire uitrusting van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en inzake de bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wapens, vervangen bij het besluit van 29 juni 1999 en gewijzigd bij het besluit van 24 februari 2021, wordt vervangen als volgt:"Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder:1° bewapening: alle wapens, individuele en collectieve, waarmee de ambtenaren zijn uitgerust, alsook de munitie en de accessoires ervan;2° individuele bewapening: de bewapening die nominatief aan een ambtenaar wordt toegekend;3° collectieve bewapening: de niet-nominatief toegekende bewapening, die tijdelijk ter beschikking van een ambtenaar wordt gesteld;4° neutraliserende middelen: de middelen die een product bevatten dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT