22 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit houdende het ontslag van een lid-raadsheer van de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van architecten

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2024 wordt aan mevrouw Mireille Dom eervol ontslag verleend uit haar functie van lid-raadsheer van de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van architecten.

Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen een termijn van zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT