22 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch- Luxemburgse Administratieve Commissie;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Wordt benoemd tot vast lid en voorzitter van de Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie: Mevr. Theodora GENTZIS, Voorzitster van het Directiecomité a.i., FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ter vervanging van Dhr. Bruno VAN DER PLUIJM, benoemd in andere functies.

Art. 2. Wordt ontheven van zijn functies als vast lid van de Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie: Dhr. Bruno JANS, Consul-Generaal, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, benoemd in andere functies.

Art. 3. Worden ontheven van de functies als plaatsvervangend lid van de Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT