22 DECEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de gemachtigde ambtenaar belast met de behandeling van de beroepen ingediend op grond van artikel 16 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 tot invoering van een huurtoelage

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, gewijzigd door de ordonnantie van 11 juli 2013, artikelen 166, 169 en 170;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 houdende vaststelling van haar werking en tot vaststelling van de ondertekening van de akten van de Regering en zijn verschillende wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 tot invoering van een huurtoelage, artikel 16 ;

Op voordracht van de Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Mevrouw Violaine Boelaerts, verantwoordelijke van de Directie Juridische Zaken Huisvesting, wordt aangesteld als de gemachtigde ambtenaar voor het behandelen van de beroepen ingediend op grond van artikel 16 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 tot invoering van een huurtoelage.

Art. 2. In geval van afwezigheid of verhindering van de gemachtigde ambtenaar, is mevrouw Lynn Therry, eerste attaché bij de Directie Juridische Zaken Huisvesting, gemachtigd de beroepen te behandelen die ingediend worden op grond van artikel 16 van het besluit van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT