22 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit betreffende de annulatie van privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XVIII.l, § 1, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2014;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de omstandigheid dat vanwege de onzekerheid omtrent de evolutie van het virus COVID-19 en diens varianten, de evenementensector zijn activiteiten niet geheel kan hernemen en dat ten gevolge van de strikte door deze sector te respecteren maatregelen nog steeds heel veel evenementen moeten worden geannuleerd of uitgesteld;

Overwegende de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie;

Overwegende het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie;

Overwegende het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken;

Overwegende dat opnieuw maatregelen werden getroffen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, en moeten worden aangepast in functie van de omstandigheden;

Overwegende dat, zoals werd aangetoond door een studie van Deloitte van september 2021, de evenementensector zwaar geïmpacteerd is door de maatregelen inzake veiligheid en sociale afstand, opgelegd door de overheden in antwoord op COVID-19; dat vanwege de onzekerheid omtrent de evolutie van het virus en diens varianten, de sector niet geheel kan herstellen en zijn activiteiten hernemen voor het begin van 2022; dat een onderzoek van de Event Confederation van november 2021 aantoont dat de sector geconfronteerd is met drastische vermindering van de inkomsten en dat in het vierde trimester van 2021 gemiddelde één derde van de evenementen werd geannuleerd of uitgesteld;

Overwegende dat inrichtingen of delen van inrichtingen behorende tot de culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve sector dergelijke evenementen enkel mogen organiseren mits het respecteren van strikte maatregelen, met name het beperken van het aantal toegelaten toeschouwers;

Overwegende dat organisatoren van evenementen een evenement moeten kunnen annuleren voor zover dit noodzakelijk blijkt in toepassing van de maatregelen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT