21 MAART 2024. - Ministerieel besluit tot wijziging van de vertegenwoordiging binnen de Commissie Opleidingsfonds Dienstencheques

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling,Gelet op de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikel 9bis, § 1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006;Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, artikel 4, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT