21 MAART 2024. - Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw (PC 144) (1)

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 23, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 225 van 7 december 1983 en gewijzigd bij de wet van 22 januari 1985, en artikel 26bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 225 van 7 december 1983 en gewijzigd bij de wetten van 22 januari 1985, 10 juni 1993, 21 december 1994, 26 juli 1996, 4 december 1998, 3 juli 2005, 17 augustus 2013 en 5 maart 2017; Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 1971: a), betreffende de arbeidsduur in de landbouwondernemingen, welke ressorteren onder het Nationaal Paritair Comité voor de landbouw; b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1970, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de landbouw tot inkorting van de wekelijkse arbeidsduur en tot vaststelling van sommige bijzondere loonsvoorwaarden in de landbouwondernemingen; Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de landbouw, gegeven op 15 december 2023; Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 27 februari 2024 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Overwegende de beslissing om geen advies te verlenen binnen die termijn; Gelet op artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op de voordracht van de Minister van Werk,Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw binnen de volgende beperkingen: -voor de werklieden zijn er geen beperkingen met betrekking tot het toepassingsgebied van dit besluit; - voor de bedienden is het toepassingsgebied van dit besluit beperkt tot de bedienden die nauw betrokken zijn bij de werkzaamheden van de werklieden. Art. 2. De grenzen van de arbeidsduur vastgesteld door de artikelen 19 en 20 van de arbeidswet van 16 maart 1971 of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT