21 JANUARI 2021. - Wijziging van de artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 30 januari 2015 tot benoeming van de leden van het toezichtcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020

Bij besluit van de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw van 21 januari 2021 wordt bepaald:

Artikel 1. In artikel 1, 6° van het ministerieel besluit van 30 januari 2015 tot benoeming van de leden van het toezichtcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020, vervangen bij het ministerieel besluit van 30 januari 2020, worden de woorden "mevrouw An Christiaens" vervangen door de woorden "de heer Erik Van Roelen".

Art. 2. In artikel 2, 4° van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 30...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT