21 JANUARI 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal inspecteurs binnen de Algemene Inspectiedienst

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd, artikel 91bis;

Gelet op het besluit van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst, artikel 9, lid 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 augustus 2013 tot vaststelling van het aantal inspecteurs binnen de Algemene Inspectiedienst;

Gelet op de "Gendertest" van 15 oktober 2020, uitgevoerd overeenkomstig artikel 4, lid 2, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het protocol voor vakbondsonderhandelingen in het kader van het Sector IX-onderhandelingscomité, het Provinciaal en Lokaal Overheidsdienstcomité, Afdeling II, en het Onderhandelingscomité voor het Statuut van de Personen in het gesubsidieerd vrij onderwijs overeenkomstig de procedure van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 houdende organisatie van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van de werknemers die onder deze overheid ressorteren, dat op 23 november 2020 is gesloten;

Gelet op advies 68.439/2 van de Raad van State, uitgebracht op 5 januari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten betreffende de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat een herziening van de personeelsbezetting voor uiterlijk december 2023 is gepland;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie en de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het aantal inspecteurs bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst, is vastgesteld op maximaal 285 inspecteurs, waaronder:

- 248 inspecteurs;

- 24...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT