21 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende het recht op deconnectie (1)

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende het recht op deconnectie. Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 21 februari 2024. FILIPVan Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. BijlageParitair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2023 Recht op deconnectie (Overeenkomst geregistreerd op 14 september 2023 onder het nummer 182495/CO/140.04) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens. Onder "werknemers" wordt begrepen : de arbeiders en arbeidsters van werkgevers bedoeld in lid 1 aangegeven in de RSZ-categorie 283, met werknemerskengetal 015 of 027. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is evenwel niet van toepassing op : a) de leerlingen aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 035; b) de leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden, aangegeven worden met werknemerskengetal 015, maar werken onder leercontract zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone "type leercontract". HOOFDSTUK II. - Juridisch kader Art. 2. § 1. Deze suppletieve collectieve arbeidsovereenkomst komt tot stand in toepassing van de artikelen 16, 17, 17/1 en 17/2 van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, evenals de artikelen 29 tot 32 van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (Belgisch Staatsblad van 10 november 2022). § 2. In toepassing van de artikelen 29 tot 32 van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, is deze suppletieve collectieve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT