21 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de koopkrachtpremie (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vezelcement;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de koopkrachtpremie.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2024.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad:

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de vezelcement

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2023

Koopkrachtpremie (Overeenkomst geregistreerd op 26 oktober 2023 onder het nummer 183317/CO/106.03)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement (PSC 106.03).

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2. Een eenmalige koopkrachtpremie wordt toegekend in de ondernemingen die hoge winst of uitzonderlijke hoge winst hebben gerealiseerd zoals gedefinieerd in artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3. Ondernemingen die hoge winst hebben gerealiseerd in 2022 zijn de ondernemingen waar het resultaat van de som van codes 9901 + 630 + 631/4 + 635/8 + 640/8 van de jaarrekening van het boekjaar 2022 positief is. Zij kennen een koopkrachtpremie toe van 100 EUR, volgens de modaliteiten uit artikel 4 van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT