21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2022 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2023. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2023, akte nr. 2023/30089:

- bl. 6517, artikel 7, moet gelezen worden:

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT