21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende afzetting en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, artikel 21, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2021 tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk "Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap" (Enabel), artikel 3, 5° ;

Overwegende dat mevrouw Nicole de Moor via een mail van 5 juli 2022 de beëindiging van haar mandaat van bestuurder van de raad van bestuur van Enabel heeft meegedeeld aan de voorzitster van de raad van bestuur van Enabel;

Overwegende de voornoemde omstandigheid, dient een eervol einde te worden gesteld aan het mandaat van lid van de raad van bestuur van Enabel van mevrouw Nicole de Moor;

Overwegende dat een lid van de raad van bestuur dient te worden benoemd ;

Overwegende dat artikel 21, § 1 van de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, "Belgisch Ontwikkelingsagentschap" voorziet dat de raad van bestuur van Enabel uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden bestaat;

Overwegende dat artikel 21, § 2, lid 1 en 2 van dezelfde wet voorziet dat de raad van bestuur is samengesteld uit leden die een nuttige en aantoonbare ervaring hebben verworven op het vlak van internationale ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking en, indien mogelijk, van bedrijfsbeheer en dat de raad wordt samengesteld uit met name personen afkomstig uit federale overheidsinstellingen, de bedrijfswereld, het academische milieu en organisaties van de civiele maatschappij, institutionele en gouvernementele actoren en internationale organisaties;

Overwegende dat artikel 18, § 2bis van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voorziet dat minstens een derde van de leden van de raad van bestuur die worden aangewezen door de Belgische Staat of door een door de Belgische Staat gecontroleerde vennootschap van een ander geslacht zijn dan dat van de overige leden; dat ten gevolge hiervan, de raad van bestuur van Enabel uit ten hoogste acht personen van hetzelfde geslacht mag bestaan;

Overwegende dat de kandidatuur voor de functie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT