21 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 27;

Gelet op het decreet van 15 juli 2021 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 december 2021;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 17 december 2021;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.03 van programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen,

Besluiten :

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 186 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 15 naar programma 11 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2. De verdeling van de volgende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT