21 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de hevige regenval die zich voordeed van 14 juli 2021 tot en met 16 juli 2021 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 4, 2de lid.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Het KMI heeft advies gegeven op 30 september 2021

- Het VMM heeft advies gegeven op 21 september 2021 op 15 oktober 2021.

- Het Waterbouwkundig Labo (WL) heeft advies gegeven op 29 oktober 2021.

- Het advies van de Inspectie van Financiën werd gegeven op 30 november 2021.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 13 december 2021.

- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Er is een dringende noodzakelijkheid omdat uit de schademeldingen en uit het advies van het KMI en VMM blijkt dat de overvloedige regenval van 14 juli tot en met 16 juli 2021 belangrijke schade heeft veroorzaakt aan ondernemingen. Een snelle erkenning, correcte behandeling en uitbetaling van de vergoedingsaanvragen zijn noodzakelijk om de continuïteit van de getroffen ondernemingen te verzekeren.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Van 14 tot 16 juli 2021 deed zich overvloedige regenval voor op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

- De belanghebbenden hebben informatie gegeven over de omvang van de schade die is veroorzaakt door dit natuurverschijnsel.

- Het KMI en VMM bevestigen in hun advies dat aan het wetenschappelijke erkenningscriterium van een terugkeerperiode van minstens 30 jaar is voldaan.

- De geografische uitgestrektheid van deze ramp is afgebakend.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De hevige regenval die heeft plaatsgevonden van 14 juli tot en met 16 juli 2021 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt erkend als een ramp conform het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT